Efektywny pomiar pola energetycznego

Efektywny pomiar pola energetycznego

Prawo ochrony środowiska traktuje wszystkie źródła pola elektromagnetycznego jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dotyczy to także elektroenergetycznych linii przesyłowych tych samych, których obecność i bliskość budzi obawy wielu okolicznych mieszkańców. Takie pomiary są prowadzone zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawnych w celu rozpoznania i rejestrowania potencjalnych zagrożeń dla pracowników i mieszkańców.

Pomiar pola energetycznego – do czego służy? 

szybki pomiar pola energetycznegoZjawiska elektromagnetyczne są nierozerwalnie związane z rozwijającym się na przestrzeni milionów lat wszechświatem. Należą do licznych, niezwykle istotnych i zasadniczych procesów, które tworzyły i nadal tworzą naturalne środowisko elektromagnetyczne Ziemi, stanowiąc jego integralną część. Warto zauważyć, że niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne występujące w formie pola elektromagnetycznego (PEM) istniało o wiele wcześniej niż na Ziemi pojawił się człowiek. Rozwój urządzeń, które wytwarzają sztuczne PEM towarzyszy rozwój przepisów prawa tworzonych w celu ochrony ludzi i środowiska przed tym polem. W Polsce pierwszy przepis prawny w tym zakresie został opracowany już w latach 60. XX wieku. Było to Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 sierpnia 1963 roku w sprawie warunków zdrowia wymaganych od pracowników narażonych na działanie mikrofal pola elektromagnetycznego. Natomiast pierwszym przepisem prawa odnoszącym się do ochrony ludzi i środowiska przed tym polem było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 roku w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska. Szybki pomiar pola energetycznego są prowadzone zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów. Pozwala to objąć szczególnym nadzorem osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń, wokół których występują pola stref ochronnych (pośredniej, zagrożenia i niebezpiecznej). W czasie pomiarów wyznacza się maksymalne natężenie pól lub maksymalną gęstość mocy promieniowania na stanowisku pracy oraz granice poszczególnych stref ochronnych.

Narażenie ludzkiego organizmu i środowiska naturalnego na oddziaływanie pola elektromagnetycznego ocenia się na podstawie wielkości charakteryzujących pole niezakłócone obecnością człowieka, w celu uzyskania jednoznacznych i powtarzalnych wyników. Pomiary wykonuje się w miejscach przebywania pracowników, ale pod ich i innych osób nieobecność w obszarze pomiarowym w czasie ich wykonywania.